Αποστολή και Αρχές

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1924 µε την πρώτη επωνυµία «Ένωσις των εν Έλλάδι Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων».

Σκοπός του είναι η συµβολή στην ανάδειξη της σηµασίας και την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας, που αποτελούν ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της εθνικής οικονοµίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Εκπροσωπεί την ελληνική εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην ελληνική πολιτεία και τα ευρωπαϊκά όργανα.

Κατά το ΣΜΕ, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και ο σεβασµός προς το περιβάλλον, είναι έννοιες συµβατές.

Τα µέλη του, αναγνωρίζοντας τη σηµασία της βιώσιµης ανάπτυξης, για τη διεθνή και ελληνική κοινωνία, ισόρροπη ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, από το 2006, έχουν υιοθετήσει και δεσµευτεί σε Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης, που προβλέπει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εργασιακό τοµέα. Η εφαρµογή τους απεικονίζεται µε συγκεκριµένους µετρήσιµους δείκτες για κάθε ένα τοµέα ξεχωριστά, τους οποίους τα µέλη αποστέλλουν µία φορά το χρόνο στο ΣΜΕ. Στo πλαίσιo της εφαρµογής των Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών µελών του ΣΜΕ, από το 2006 και µετά, αναφέρονται ετησίως και σε κάποιες ιδιαίτερης σηµασίας «καλές πρακτικές».

Αναµφισβήτητα, οι εταιρείες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οφείλουν, εποµένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η οικειοθελής δέσµευση να ενταχθούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις στις εταιρικές δραστηριότητες, πέραν των νοµικών υποχρεώσεων, στοιχειοθετεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών και προσδίδει στις δραστηριότητές τους τη διάσταση του κοινωνικού αποτυπώµατος.

Αυτό αποτελεί κατευθυντήρια γραµµή λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου.

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις µέλη του ΣΜΕ χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση η οποία αντανακλάται στην εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας και καινοτόµων µεθόδων έρευνας και ανάπτυξης όλων των έργων αξιοποίησης των ορυκτών πόρων. Επίσης, διακρίνονται από έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα και έναν ιδιαίτερα έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό, µε εξαγωγές µεγαλύτερες του 65% του συνόλου των πωλήσεων των µελών του, κατακτώντας σηµαντικά µερίδια στις διεθνείς αγορές αλλά και δίνοντας έτσι λύσεις σε εποχές εθνικής οικονοµικής δυσκαµψίας. Πολλές από τις εταιρείες-µέλη του Συνδέσµου, κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις παραγωγής και πωλήσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών σε παγκόσµιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μια νέα πρόκληση για τον κλάδο αποτελεί, επίσης, η κυκλική οικονοµία. Η µετάβαση από τη γραµµική στην κυκλική οικονοµία, µπορεί να οδηγήσει την εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην πρώτη γραµµή της Βιώσιµης Ανάπτυξης, γι’ αυτό και εµείς, ως εκπρόσωποί της, τη στηρίζουµε ανεπιφύλακτα. Η πρωτογενής παραγωγή, µε βάση τις αυξανόµενες ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς, προβλέπεται να συνεχίσει να είναι ουσιώδους σηµασίας, αλλά απαραίτητο προαπαιτούµενο γι’ αυτό, είναι η εφαρµογή των αρχών προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιµης ανάπτυξης.

Η µεταστροφή από το γραµµικό µοντέλο «προµήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» στο µοντέλο κυκλικής οικονοµίας «µείωση, επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση, ασφαλή διαχείριση αποβλήτων» απαιτεί αλλαγές (από το σχεδιασµό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους), δηµιουργώντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονοµία. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο αρχών λειτουργίας των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης της διεθνούς και ελληνικής κοινωνίας, ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στον άνθρωπο, από το 2006, έχουν υιοθετήσει και δεσµευτεί σε Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης, που προβλέπει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εργασιακό τοµέα. Η εφαρµογή τους απεικονίζεται µε συγκεκριµένους µετρήσιµους δείκτες για κάθε ένα τοµέα ξεχωριστά, τους οποίους τα µέλη αποστέλλουν µία φορά το χρόνο στο ΣΜΕ.

Επίσης οι εταιρείες – μέλη του ΣΜΕ από το 2006 και μετά, κάθε χρόνο αναφέρονται σε κάποιες ιδιαίτερης σημασίας «καλές πρακτικές» στo πλαίσιo της εφαρμογής των Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών μελών του ΣΜΕ.

Oι επιχειρήσεις είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οφείλουν, εποµένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η οικειοθελής δέσµευση των επιχειρήσεων να εντάξουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις στις δραστηριότητές τους, πέραν των νοµικών υποχρεώσεων, στοιχειοθετεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τους. Αυτό αποτελεί κατευθυντήρια γραµµή λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων µελών του Συνδέσµου.

Μια νέα πρόκληση για τον κλάδο είναι επίσης η κυκλική οικονοµία. Η µετάβαση από τη γραµµική στην κυκλική οικονοµία, µπορεί να οδηγήσει την εξορυκτική – µεταλλουργική βιοµηχανία στην πρώτη γραµµή της Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Η εξορυκτική βιομηχανία υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την κυκλική οικονομία. Η πρωτογενής παραγωγή, με βάση τις αυξανόμενες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς θα συνεχίσει να είναι ουσιώδους σημασίας, αλλά πρέπει να βασίζεται στις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η μεταστροφή από το γραμμικό μοντέλο «προμήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας «μείωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση, ασφαλή διαχείριση αποβλήτων» απαιτεί αλλαγές ( από το σχεδιασμό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους) δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία.Αυτό είναι το νέο πλαίσιο αρχών λειτουργίας των επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.