16 Μαρτίου, 2024
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Μάρμαρα

Το ελληνικό µάρµαρο συνεχίζει την ανοδική του πορεία παρά τη συνεχιζόµενη µεγάλη οικονοµική κρίση στο εσωτερικό και την τεράστια µείωση που επέφερε στην εσωτερική κατανάλωση του υλικού. Σήµερα, η συνεχιζόµενη ανάπτυξη του ελληνικού µαρµάρου, οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εξαγωγές, όπου ο εξαγωγικός προσανατολισµός των εταιρειών µαρµάρου είναι µονόδροµος επιβίωσης.

Οι ελληνικές εταιρείες που κατόρθωσαν να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους και να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τον έντονο διεθνή ανταγωνισµό, αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές στην παγκόσµια αγορά των ελληνικών εξορυκτικών προϊόντων. Φηµισµένα προϊόντα όπως τα λευκά µάρµαρα ∆ιονύσου της οµώνυµης εταιρείας και το «Άριστον» από την περιοχή Γρανίτη ∆ράµας της εταιρείας «ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ», έχουν πολύ µεγάλη ζήτηση στη διεθνή αγορά και διεθνή αναγνώριση.

Ο ΣΜΕ έχει ως µέλη τις εταιρείες «Α.ΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», η οποία δραστηριοποιείται εντός της µαρµαροφόρου ζώνης του Πεντελικού Όρους και «ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΑΕ», που δραστηριοποιείται σε ∆ράµα και Καβάλα.

Η εθνική παραγωγή μαρμαρικών προϊόντων το 2017 είχε ως εξής:

  • Μάρμαρα- προϊόντα από εξόρυξη 1.600.000 τον. (κατ’ εκτίμηση)
  • Μάρμαρα όγκος: 793.000 τον. (κατ’ εκτίμηση)

Στο ΣΜΕ ανήκουν δύο μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο μάρμαρο. Αναλυτικότερα στοιχεία για την επιχειρηματική και παραγωγική δραστηριότητα για το 2015 των εταιρειών αυτών, είχαν ως εξής:

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Διεύθυνση
Λυκόβρυσης 7, 14452, Μεταμόρφωση, Αθήνα
Διεύθυνση
ir@iktinos.gr
ΟΡΥΚΤΑ
Μάρμαρα

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διεύθυνση
ΒΙΠΕ Δράµας, ΤΘ 99, 66100, Δράµα
Διεύθυνση
info@pamg.eu
ΟΡΥΚΤΑ
Μάρμαρα

MARMOR SG SA, Stone Group International

Διεύθυνση
Καβαλάρι, 57200, Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση
ilias.r@stonegroup.gr
ΟΡΥΚΤΑ
Μάρμαρα

ΜΑΡΜΑΡA ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ A.E.B.E.

Διεύθυνση
Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 152 33, Αθήνα
Διεύθυνση
info@dionyssomarble.gr
ΟΡΥΚΤΑ
Μάρμαρα