Οικονομικοί Πίνακες

Σχετικά Διαγράμματα

Μερίδιο της Εξορυκτικής βιομηχανίας στην απασχόληση της εγχωριας βιομηχανίας
Προστιθέμενη αξία της Εξορυκτικής βιομηχανίας
Μερίδιο της Εξορυκτικής βιομηχανίας στην ΑΠΑ της βιομηχανίας και της Ελληνικής Οικονομίας
Μερίδιο Απασχόλησης κλάδων στο σύνολο της βιομηχανίας, 2016
Μερίδιο των κλάδων εξόρυξης στις επενδύσεις ανά χώρα, 2016
Μερίδιο επενδύσεων κλάδων στο σύνολο της βιομηχανίας, 2016
Μερίδιο εξαγωγών της εξορυκτικής βιομηχανίας στο σύνολο των εξαγωγών αγαθών
Μερίδιο εξαγωγών ανά προΐον στο σύνολο των εξαγωγών αγαθών
Μερίδιο της αξίας εξαγωγών της εξορυκτικής βιομηχανίας στο σύνολο αξίας εξαγωγών αγαθών για το 2016 σε χώρες της ΕΕ
Κατανομή επιχειρήσεων με βάσει το εξορυκτικό προΐον για το 2016
Αριθμός επιχειρήσεων ανά προΐον εξόρυξης
Επίδραση στην ακαθάριστη αξία παραγωγής, ως ποσοστό συνολικής ακαθάριστης αξίας παραγωγής ανά περιφέρεια
Επίδραση στην προστιθέμενη αξία ανά περιφέρεια
Επίδραση στην απασχόληση ανά περιφέρεια
Μερίδιο απασχόλησης κλάδων εξόρυξης ανά χώρα, 2017
Μερίδιο απασχόλησης στη βιομηχανία και στο σύνολο της οικονομίας